INFORMACIÓN AO USUARIO 

A Sociedade mixta de turismo de Ferrol SA, en adiante responsable, é a responsable do tratamento dos datos persoais do usuario e informa que estes serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, RGPD, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos, polo que se facilita a seguinte información do seu tratamento: 

Fin do tratamento: xestionar as comunicacións cos usuarios. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

– Remisión de comunicaciones solicitadas por correo electrónico;

– Dar resposta aos comentarios e peticións recibidas a través das comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico, presente ou futuro. Estas comunicacións serán realizadas pola responsable e están relacionadas cos servizos prestados directamente, e mesmo están referidas a aqueles que os presten en colaboración, como consecuencia de acordos que se teñan alcanzado. Neste caso, os terceiros nunca tendrán acceso aos datos persoais. 

– Realizar estudos estatísticos. 

– Tramitar solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se ponen á súa disposición. 

– Remitir o boletín de noticias, outras comunicaciós relacionadas cos servizos publicados no portal web e comunicacións sobre actualizacións da páxina web. 

 

Criterios de conservación dos datos: conservaránse mentres exista un interese mútuo para manter o fin do tratamento e, cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiránse coas medidas de seguranza adecuadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obriga legal.

Dereitos que asisten ao usuario:

– Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.

– Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.

– Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (https://www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

 

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

Enderezo postal: Sociedade mixta de .turismo de Ferrol, praza de Armas, s/n, 15402, Ferrol, A Coruña. Correo electrónico: ferrolturismo@ferrol.es

 

 

CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os usuarios comunican voluntariamente os datos ao remitir un correo electrónico e/ou contactar coa responsable por calquera medio dos dispoñibles no sitio web. Así, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador. O usuario garantiza que os datos persoais facilitados á responsable son veraces e é responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos. 

A responsable informa e garantiza expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros e que, sempre que realizase algún tipo de cesión de datos personais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte do usuario.

 

MEDIDAS DE SEGURANZA

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección dos datos persoais, a responsable está cumprindo con todas as disposicións do RGPD para o tratamento dos datos personais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do RGPD, polos cales son tratados de manera lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

A responsable garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguranza que establece o RGPD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos usuarios e foi comunicada a información adecuada para que poidan exercelos.

 

This post is also available in: English Spanish